Företaglån Handelsbolag

Det finns flera typer av företagsformer i Sverige och handelsbolaget är en av dem. Ett handelsbolag har minst två bolagsmän som står som delägare till verksamheten. Handelsbolaget är i fackterminologi en juridisk person och det innebär att bolagsmännen är personligen ansvariga för dess ekonomi; såsom skulder, företagslån och avtal. Det här medför risk i olika grad, beroende på vad verksamheten ska gå ut på, men har också fördelar. För de flesta handelsbolag, eller hb som det ibland kallas, är det inte obligatoriskt att ha en revisor som sköter granskningen av årsredovisningen och bolagets räkenskaper. Men eftersom alla handelsbolag är bokföringsskyldiga, precis som alla andra företagsformer, är det för de flesta ändå att föredra att ha en extern revisor samt en redovisningskonsult. Inte minst om handelsbolaget har anställda. Bolagsmännen kan inte vara anställda i företaget, utan endast vara delägare. Har bolaget anställda måste man upprätta en offentlig årsredovisning, precis som i ett aktiebolag. 

Handelsbolag och Företaglån
Ett handelsbolag består alltid av minst två bolagsmän.

I övrigt skiljer sig handelsbolaget ganska mycket från aktiebolaget, som ägs av aktieägarna och inte av bolagsmän. En enda person kan starta ett aktiebolag medan man i ett handelsbolag måste vara minst två. Det finns heller inget krav på att ett handelsbolag måste ha en styrelse, såsom krävs i ett aktiebolag. Vinsten i handelsbolaget fördelas enligt avtal och finns inget avtal så fördelas vinsten lika. Det är väldigt viktigt att bolagsmännen upprättar ett skriftligt kompanjonavtal, även om man muntligen är överens vid bolagsstarten. Det finns många omständigheter som inte är reglerade i handelsbolagslagen och därför kan kompanjonavtalet vara extra viktigt. I avtalet ska bolagsmännens skyldigheter och befogenheter noggrant regleras. Här är det en god idé att ta hjälp av en extern rådgivare och juridisk kunnig om hur avtalet ska upprättas och vad det bör innehålla. Fördelarna med ett handelsbolag är flera. Om bolagsmännen ska vara lika aktiva i företaget och har samma kompetens, är det enkelt att organisera bolaget så att inflytandet är lika för alla. Allt detta regleras med fördel i kompanjonavtalet.

Att starta ett handelsbolag är relativt enkelt och kostar mindre är att starta upp ett aktiebolag. Nackdelarna kan vara det ovan nämnda ekonomiska ansvaret. Kan företaget inte betala in sina skulder till fordringsägarna har dessa rätt att kräva in skulden av bolagsmännen, oavsett om det sker från deras personliga tillgångar. Beskattningen görs i ägarnas privata deklaration. Ägarna beskattas också vid vinst av sålda aktieinnehav. Juridiskt sett är också en bolagsman tillåten att lämna företaget endast om det godkänns av de andra delägarna. Bolagsnamnet är bara namnskyddat i länet man är verksam i. Andra företag i ett annat län kan alltså också använda namnet om de vill. De som tycker att handelsbolaget är en lämplig företagsmodell för dem, men inte känner sig trygga med att vara personligen juridiskt ansvariga för företagets finanser, finns en variant som kallas för kommanditbolag. I ett sådant upplägg kan alla bolagsmän utom en begränsa den ekonomiska risken. Denna är då begränsad till samma belopp som personen initialt satsade i företaget.