Förhandla ner räntekostnaden på ditt företagslån

En procentuell förändring av räntesatsen på en procentenhet innebär en kostnadsskillnad på 1 000 kronor per månad om lånet ligger på 1,2 miljoner kronor. För ett lån omfattande av 12 miljoner kronor skulle samma ränteförändring ge en kostnadsskillnad på 10 000 kronor per månad. Genom att minimera räntekostnaderna ökar företagets resultat och dessutom frigörs likvida medel till annat. Dessa kan i sin tur användas till exempelvis investering av utrustning, rekreation för personalen eller en utdelning till ägarna. Det finns ett flertal olika faktorer som påverkar räntan. Sammanfattningsvis består räntan av alternativkostnaden och en riskpremie. Genom kunskap om vad som påverkar räntekostnaden på ditt företagslån har du möjlighet att förhandla ner räntan och på så sätt få mer pengar över till att driva ditt företag.

En sedelbunt

Vad är alternativkostnaden?

Kreditinstitutens alternativkostnad för ett företagslån är vad de hade kunnat tjäna genom att använda pengar på något annat sätt. Den mest typiska alternativkostnaden för ett lån är statslåneräntan, dvs. den inkomst som kreditinstitutet får från Riksbanken genom att sätta in pengar hos dem. Statslåneräntan är direkt påverkad av reporäntan. Det är Riksbanken som bestämmer reporäntan. Reporäntans främsta funktion är att jämna ut konjunkturen (kapa toppar och fylla ut dalar) så att Sverige inte hamnar i en extrem låg- eller högkonjunktur. Från och med oktober 2019 ligger inlåningsräntan hos Riksbanken 0,1 procentenheter under reporäntans nivå. Eftersom reporäntan ligger på 0 just nu innebär det att kreditinstitutens inlåningsränta hos Riksbanken för närvarande är negativ. En annan alternativkostnad till företagslån kan till exempel vara andra former av lån såsom billån och bolån. Alternativkostnaden behöver inte alltid bestå av monetära termer. För ett kreditinstitut kan det dock antas att alternativkostnaden beräknas just på det sättet.

Som företagare är det svårt, troligtvis till och med omöjligt, att påverka kreditinstitutets alternativkostnad. Det kan ändå vara bra att känna till denna beståndsdel i räntepriset. Även om du inte kan påverka alternativkostnaden så är det bra att följa reporäntans utveckling i jämförelse till den räntekostnad som du erbjuds av ditt kreditinstitut. Du som innehavare av ett företagslån kan däremot vanligen påverka riskpremien desto mer. Hela riskpremien är inte möjlig att påverka som enskild företagare, medan delar av riskpremien är desto lättare att påverka. Eftersom det är den du kan påverka så är det även den du bör lägga din energi och ditt fokus på.

Två pusselbitar

Vad är riskpremien?

Risken bedöms utifrån hur stor sannolikheten är att kreditinstitutet inte får tillbaka hela eller delar av det utlånade beloppet, samt de arbetsinsatser som förväntas krävas för att få tillbaka hela summan. Om det föreligger en hög osäkerhet blir riskpremien hög, medan en låg risk resulterar i en låg riskpremie. Faktorer som påverkar riskpremien, som inte är möjliga att påverka som ett enskilt företag, är bland annat trygghet och osäkerhet på en internationell och nationell nivå. Eftersom ungefär halva Sveriges BNP utgörs av export och import kan slutsatsen dras att Sverige är starkt beroende av andra länders ekonomier. Ett exempel på hur mycket Sverige påverkas av andra länder är finanskrisen som bröt ut under år 2008 när en amerikansk investmentbank gick i konkurs.

Det finns många andra faktorer, som till skillnad mot tidigare nämnda orsaker, faktiskt går att påverka i större eller mindre omfattning. Genom att påvisa en hög soliditet i företaget bevisar ägarna att de är beredd att satsa mer av egna medel samt att företaget kan ses som mer stabilt. Om ägarna går in med eget kapital i nära anslutning till att ett nytt lån tas visar ägarna att de tror på företaget och minimerar kreditinstitutets risk genom att minimera storleksbehovet på lån. Ett företag med en VD som har drivit många framgångsrika företag utstrålar trygghet hos kreditinstitut, medan en VD med en historik av många tidigare konkurser vanligen ses som en osäkerhet. Ett företag som funnits länge och ständigt visar positiva resultat minimerar riskpremien. En trovärdig budget för den tänkta investeringen är troligtvis någonting som kreditinstitutet förväntar sig. I den har du som ombud för företaget möjlighet att visa på att ni har tänkt på ”allt”.

Förhandling om företagslånets ränta

Inför förhandling av räntan bör du se över vad du kan påverka gällande riskpremien. Genom att analysera företaget, se över eventuella borgenärer och dylikt, kan du eventuellt hitta faktorer som kan sänka riskpremien. Ägarna kanske har möjlighet att gå in med mer eget kapital för att på så sätt minska ner kreditinstitutets risk och öka sin egen risk. Historiken hos sittande VD bör analyseras väl samt vid behov förbereda svar på eventuellt kommande frågor som rör VD:s kompetens i nämnd roll. Om företaget inte har varit verksam särskilt länge är det av extra vikt att ombuden för företaget är väl påläst om vilka risker som finns samt hur dessa minimeras, men även om möjligheter och hur dessa kommer att tillvaratas. Att tänka på vid förberedelser inför förhandlingen är vilken målgruppen är. Kreditinstitutet är inte någon kund och därför bör inte heller presentationen av företag utgöra reklam som riktar sig till kunder – kreditinstitutet är snarare en finansiär i en affärsidé och bör bemötas på det sättet.

Alternativkostnaden är i vanliga fall inte värd att fokusera särskilt mycket på, men en snabb översyn bör i alla fall göras. Om kreditinstitutet vill höja räntan mer än vad reporäntan går upp kan det vara ett bra tillfälle att ifrågasätta anledningen till resterande del av höjningen. Det har även förekommit tillfällen när reporäntan har sjunkit medan kreditinstituten inte förändrar räntan på företagslånet. Även detta är någonting som bör ifrågasättas av innehavaren av företagslånet.