Företaglån Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en företagsform som skapas för att ge sina medlemmar ekonomiska fördelar. Dessa fördelar kan inkludera sänkta priser, tillgång till gemensamma utrymmen eller maskiner, anställningar med mera. I vissa fall kan en ekonomisk förening även främja intressen som inte är rent ekonomiska, så länge det ekonomiska intresset är dominerande. Ekonomiska föreningar kan inte ha som ändamål att investera eller göra andra kapitalplaceringar åt sina medlemmar eftersom medlemmarna själva måste delta i föreningen aktivt. En portklubb som tar inträde av publiken är inte heller en ekonomisk förening utan en näringsdrivande ideell förening, så länge inte biljettpriset är högt nog att det ger medlemmarna ekonomiska vinster. Alla ekonomiska föreningar är skyldiga att upprätta årsredovisningar men däremot är det inte alla som är behöver skicka in redovisningen till Bolagsverket utan det beror på föreningens storlek. Årsredovisningen ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter samt den verkställande direktören om föreningen har utsett en sådan. 

Företagslån för ekonomisk förening
En bostadsrättförening är en vanlig form av ekonomisk förening.

En bostadsrättsförening är en vanlig typ av ekonomisk förening med syftet att upplåta lägenheter till medlemmarna, men det finns även andra typer av ekonomiska föreningar som till exempel kooperativa hyresrättsföreningar, samfällighetsföreningar och sambruksföreningar. Oavsett vilken typ av ekonomisk förening man driver finns det vissa krav som måste uppfyllas. Till att börja med behöver varje ekonomisk förening minst tre stycken medlemmar som inte är investerande medlemmar. En investerande medlem är en person som inte deltar i föreningens verksamhet utan som endast bidrar med medlemsinsatsen. Det spelar däremot ingen roll om medlemmen är en juridisk person, det vill säga ett företag, eller en fysisk person. Om antalet medlemmar skulle hamna under tre och föreningen inte lyckas hitta en ny medlem på över tre månader måste föreningen gå i likvidation, alltså läggas ner. Alla medlemmar betalar en medlemsinsats till föreningen och i vissa fall tillkommer även en årlig avgift.

Viktigt att veta är att medlemmarna själva inte är ansvariga för föreningens ekonomiska förpliktelser och eventuella skulder utan som mest kan de förlora sin egen insats. I det avseendet fungerar en ekonomisk förening ungefär som ett aktiebolag. Storleken på medlemsinsatsen varierar och bestäms av föreningen. Utöver det behöver en ekonomisk förening också en styrelse med minst tre personer samt en behörig revisor. Både styrelsen och revisorn väljs under den årliga föreningsstämman där alla medlemmar har rätt att delta. Under föreningsstämman tas även beslut om föreningens grundläggande regler, eller stadgar som de kallas. Stadgarna beskriver föreningens syfte, verksamhet, begränsningar för medlemskapet samt regler kring föreningsstämman. För den som är intresserad finns det många fördelar med att starta en ekonomisk förening. Det är en demokratisk företagsform där alla medlemmars röst väger lika tungt och föreningen är öppen för alla så länge personen uppfyller villkoren för medlemskapet. En ekonomisk förening får också ha brutet räkenskapsår vilket kan underlätta när föreningen ska göra sitt bokslut. När en ekonomisk förening har skapats ska den registreras hos Bolagsverket. Det är även viktigt att eventuella ändringar i stadgarna anmäls till Bolagsverket.