Företaglån Aktiebolag

Ett aktiebolag är en företagsform där delägarna äger delar i företaget i form av aktier. Ägarna har inte heller personligt ansvar över företagets skulder utan företaget är en egen juridisk person. För att kunna starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats. När ett aktiebolag startas krävs en kapitalinsats på 50 000 kronor och insatsen vid start utgör sedan de första aktierna i företaget. Ägarna erhåller ett bevis på att de har ägarinnehav i företaget och blir därigenom delägare i företaget. Kapitalet kan bestå av både kontanter eller egendom som används i verksamheten. Kapitalet kallas oftast för aktiekapital. Den egendom som läggs in i företaget ska värderas av en revisor och kallas apportegendom. Ett aktiebolag kännetecknas som företagsform med att AB står efter företagsnamnet. Förkortningen står för aktier och bolag. 

Företaglån för aktiebolag
Ett aktiebolag består ofta av flera ägare, även om företaget i sig är en juridisk person.

Ett aktiebolag har en styrelse som har en bestämmande roll för vad som ska hända i och med företaget. En del har även en verkställande direktör, VD, som tillsätts av styrelsen vid ett styrelsemöte. I styrelsen behöver bestå av minst en eller två ledamöter och minst en suppleant, eller en styrelse med tre ledamöter som kan vara med eller utan suppleanter. Det är viktigt att styrelsen har tillräcklig kompetens för att företaget ska ha en chans att kunna gå bra. Ett brett kontaktnät och kunskap ger större förutsättningar för företaget att lyckas med verksamheten. En gång om året ska en bolagsstämma hållas där aktieägarna bjuds in. Alla aktieägare har rätt att rösta för de riktlinjer som sätts upp för företaget. Riktlinjerna har tidigare satts upp av styrelsen och revisorn. Den större andelen av de aktiebolag som finns i Sverige ägs av en person, men reglerna är detsamma som för de större bolagen och det krävs både bolagsstämma och styrelse oavsett storlek. De små aktiebolagen har rätt att vara utan revisor, men kraven på bokslut är samma och varje år ska räkenskaperna redovisas. Dessa behöver även granskas av en revisor, tillsammans med den förvaltnings om styrelsen och Vd:n lämnar in. Ett aktiebolag har rätt att göra utdelning på vinsten till aktieägarna och eftersom de går under aktiebolagslagen gäller det att många regler efterföljs. Även regler för hur aktieutdelning ska ske finns. Ett AB får inte drivas med enda syftet att kunna dela ut vinst till aktieägarna utan det främsta syftet är att driva företaget och att vinsten ska stanna kvar i företaget för nya investeringar.

Samtidigt är tanken med utdelningen att aktieägarna ska kunna ta del av en ersättning för utfört arbete under året och det gäller för företaget att ha en balans i det. Ett aktiebolag går under aktiebolagsregeln och här finns många tvingande bestämmelser om hur styrelsen ska se ut och hur utdelning ska gå till. Även regler och bestämmelser om det som gäller för aktier, lån till och från aktieägarna, utgivande av nya aktier och emissioner och även vad som gäller för om företaget hamnar på obestånd och måste sättas i konkurs.